CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

De conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts, i per acord de la Junta Directiva, es convoca a tots els membres de ple dret d’aquesta federació el dia 18 de juny a les instal·lacions del Club Boxa Rubí (Carrer de la Sardana, 22, poligon Cova Solera de Rubí).

A les 11,00 hores en primera convocatòria i a les 11,30 en segona.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la Assemblea anterior.
  2. Informe del president.
  3. Presentació del balanç, del compte de resultats, de la memoria i de la liquidació del pressupost, corresponent a l’any 2015 i gestió de la Junta Directiva.
  4. Programa i pressupost per l’any 2016. Presentació I aprovació si s’escau.
  5. Propostes dels membres de l’Assemblea.
  6. Elecció entre els assistents de tres interventors perquè realitzin, per delegació, la verificació comptable de l’exercici 2015 de la FCBA, i tres persones per aprovar, per delegació, l’acta juntament amb el president i secretari.
  7. Torn obert de paraules.

Barcelona, a 13 de maig de 2016

La Junta Directiva